ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Saturday, 2 May 2009

Sorry for all my blogs viewes

Sorry for all my blogs viewers, i couldn't update my blog because of my Dialog Broad Band connection disconnect. i will hope pay bill and get it soon.. please keep in touch with me. i'll come soon......................
දිගටම කියවන්න ->>