ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Wednesday, 17 February 2010

Rapid Share හින්ට්ස්

Rapid Share වලින් ඩවුන්ලොඩ් කිරිමේදි ප්‍රශ්න එනවානම් මේ ක්‍රම අත්හදා බලන්න.
1. Short-Out the JavaScript:

1. Goto the page you want to download
2. Select FREE button
3. In the address bar put the following: javascript:alert(c=0)
4. Click OK
5. Click OK to the pop-up box
6. Enter the captcha
7. Download Your File

2. Request a new IP address from your ISP server.

Here’s how to do it in windows:
1. Click Start
2. Click run
3. In the run box type cmd.exe and click OK
4. When the command prompt opens type the following. ENTER after each new line.
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
exit
5. Erase your cookies in whatever browser you are using.
6. Try the rapidshare download again.
Frequently you will be assigned a new IP address when this happens. Sometime you will, sometimes you will not. If you are on a fixed IP address, this method will not work. To be honest, I do not know how to do this in linux/unix/etc. If this works for you, you may want to save the above commands into a batch file, and just run it when you need it.

3. Use a proxy with SwitchProxy and Firefox:

1. Download and install Firefox if you have not already
2. Download and install SwitchProxy
3. Google for free proxies
4. When you hit your download limit, clean your cookies and change your proxy
4. Use an anonymous service:
Running your system through the tor network should in theory work; however, it is difficult to use and setup. Plus, you allow others to run their evil deeds through your system as well by using this system. Anonymizer 2005 is inexpensive, easy to use, but not free. Other pay services would likely work as well.

1 comment:

  1. මෙවා හෙන පරන දෙවල්..... මම 2006 දි විතර බලලා තියනවා. මට නම් වැඩ කරෙ නැහැ.

    ReplyDelete

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්