ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Thursday, 13 May 2010

වන සතුන් පිලිබදව නියම T.V වැඩසටහන් කිපයක්.
මම අන්තට්ජාලය සැරිසරද්දි දකින්න ලැබුනා නියම T.V වැඩසටහන් තියන සයිට් එකක්. මෙන්න wildlife පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන අයසදහා නියමම වැඩසටහන් පෙලක්.මෙය නම් කර තියෙන්නේ Great Rift: Africa's Wild Heart කියලා.
මෙන්න ලින්ක ටික බාගෙනම බලන්න.
Series 1:

http://hotfile.com/dl/42480508/3cf11a2/Great.Rift.s01e01.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/42481090/9abc93f/Great.Rift.s01e01.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/42480511/53892d6/Great.Rift.s01e01.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/42481071/d59bcf8/Great.Rift.s01e01.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/42480528/1092f4f/Great.Rift.s01e01.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/42481085/44a7814/Great.Rift.s01e01.part6.rar.html
http://hotfile.com/dl/42480521/9a6cb6a/Great.Rift.s01e01.part7.rar.html
http://hotfile.com/dl/42480679/79828aa/Great.Rift.s01e01.part8.rar.html

Mirror:
http://www.fileserve.com/file/ym9KfB5/Great.Rift.s01e01.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/FuDwucu/Great.Rift.s01e01.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/XC5jXef/Great.Rift.s01e01.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/nNBxywK/Great.Rift.s01e01.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/R3Pzdem/Great.Rift.s01e01.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/M9enmz6/Great.Rift.s01e01.part6.rar
http://www.fileserve.com/file/4ZHM5UE/Great.Rift.s01e01.part7.rar
http://www.fileserve.com/file/pExuj8F/Great.Rift.s01e01.part8.rar

Series 2:

http://hotfile.com/dl/42480780/12197c6/Great_rift_s01e02.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/42481383/9457379/Great_rift_s01e02.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/42480758/0e69418/Great_rift_s01e02.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/42481342/fe83afe/Great_rift_s01e02.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/42480775/80084e5/Great_rift_s01e02.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/42481354/ed67105/Great_rift_s01e02.part6.rar.html
http://hotfile.com/dl/42480781/85218f7/Great_rift_s01e02.part7.rar.html
http://hotfile.com/dl/42480818/9a1f7a3/Great_rift_s01e02.part8.rar.html

Mirror:
http://www.fileserve.com/file/uySjjM3/Great_rift_s01e02.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/feGKWpk/Great_rift_s01e02.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/HKVkHT3/Great_rift_s01e02.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/G5KxhRz/Great_rift_s01e02.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/AAkfJmk/Great_rift_s01e02.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/mPpmyAR/Great_rift_s01e02.part6.rar
http://www.fileserve.com/file/ENPqFtv/Great_rift_s01e02.part7.rar
http://www.fileserve.com/file/D746EzU/Great_rift_s01e02.part8.rar

Torrent Mirror: BBC: Great Rift: Africa's Wild Heart (2010) HDRip

No comments:

Post a Comment

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්