ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Sunday, 4 July 2010

Give me freedom, give me fire,

Ooooooh Wooooooh Oooooohoooooooooo......//
Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher
See the champions, take the field now, you define us, make us feel proud
In the streets our heads are lifting , as we lose our inhibition,
Celebration is around us, every nation, all around usSingin forever young, singing songs underneath that sun
Lets rejoice in the beautiful game, And together at the end of the day.

WE ALL SAY


When I get older I will be stronger

They'll call me freedom Just like a wavin' flag

And then it goes back

And then it goes back

And then it goes back //


Oooooooooooooh woooooooooohh hohoho


Same chord pattern repeats.............

Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher
See the champions, take the field now, you define us, make us feel proud
In the streetsour heads are lifting, as we lose our inhabition,
Celebration is around us, every nation all around us

Singin forever young, singin songs underneath that sun
Lets rejoice in the beautiful game, And together at the end of the day.

Wooo hooooo hohohohoooooo
And everybody will be singinit
Wooooooooo ohohohoooooo
And we are all singinit..............

Download Song

1 comment:

  1. Check out the original anthem by K'naan......lyrics are so much powerful than the World-cup re-mix.....:D.

    http://www.yoursonglyrics.com/waving-flag-knaan/

    ReplyDelete

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්