ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Sunday, 22 March 2009

If you can read this.......

ඔබටත් මෙම ලිපිය කිවීමයට හැකි නම් ඔබට ත් වි‍ශේෂ හැකියවක් ඇත.

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid tooCna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can.i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! if you can raed tihs forwrad it.


(මටත් මෙම ලිපිය ලැබුනේ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනවිටදිය.)

7 comments:

 1. ඇත්තටම මට නම් කියවන්න පුලුවන්

  ReplyDelete
 2. මටත් පුලුවනී..

  ReplyDelete
 3. මටත් පුලුවනි (හික්) එත් කඩ්ඩ අන්නේ නැති නිසා තේරේන්නේ නැ

  ReplyDelete
 4. හ්ම්... වැඩේ ඇත්ත තයිමනේ. සිහංග වටලත් ඒ වියටධිම හන්යරිනෙ නෑ වගේ.

  ReplyDelete
 5. න්වලුපු නන්ගවයකි කමේ ත්ටම මටතත්ඇ

  ReplyDelete
 6. ප්‍රමෝද්24 Mar 2009, 18:47:00

  මොකක් ??

  ReplyDelete

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්