ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Saturday, 18 April 2009

IPL තරග කාලසටහන

Date

Day

Teams

India Time

South Africa Time

Venue

18-Apr-2009

Saturday

Mumbai Indians Vs Chennai Super Kings

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Cape Town

18-Apr-2009

Saturday

Rajasthan Royals Vs Royal Challengers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Cape Town

19-Apr-2009

Sunday

Delhi Dare Devils Vs Kings Xi Punjab

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Cape Town

19-Apr-2009

Sunday

Deccan Chargers Vs Kolkata Knight Riders

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Cape Town

20-Apr-2009

Monday

Chennai Super Kings Vs Royal Challengers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Port Elizabeth

21-Apr-2009

Tuesday

Kings Xi Punjab Vs Kolkata Knight Riders

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Durban

21-Apr-2009

Tuesday

Mumbai Indians Vs Rajasthan Royals

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Durban

22-Apr-2009

Wednesday

Royal Challengers Vs Deccan Chargers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Cape Town

23-Apr-2009

Thursday

Chennai Super Kings Vs Delhi Dare Devils

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Durban

23-Apr-2009

Thursday

Kolkata Knight Riders Vs Rajasthan Royals

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Cape Town

24-Apr-2009

Friday

Royal Challengers Vs Kings Xi Punjab

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Durban

25-Apr-2009

Saturday

Mumbai Indians Vs Deccan Chargers

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Durban

25-Apr-2009

Saturday

Chennai Super Kings Vs Kolkata Knight Riders

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Cape Town

26-Apr-2009

Sunday

Royal Challengers Vs Delhi Dare Devils

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Port Elizabeth

26-Apr-2009

Sunday

Kings Xi Punjab Vs Rajasthan Royals

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Cape Town

27-Apr-2009

Monday

Deccan Chargers Vs Chennai Super Kings

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Durban

27-Apr-2009

Monday

Mumbai Indians Vs Kolkata Knight Riders

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Port Elizabeth

28-Apr-2009

Tuesday

Delhi Dare Devils Vs Rajasthan Royals

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Pretoria

29-Apr-2009

Wednesday

Kolkata Knight Riders Vs Royal Challengers

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Durban

29-Apr-2009

Wednesday

Mumbai Indians Vs Kings Xi Punjab

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Durban

30-Apr-2009

Thursday

Deccan Chargers Vs Delhi Dare Devils

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Pretoria

30-Apr-2009

Thursday

Rajasthan Royals Vs Chennai Super Kings

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Pretoria

01-May-2009

Friday

Mumbai Indians Vs Kolkata Knight Riders

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

East London

01-May-2009

Friday

Kings Xi Punjab Vs Royal Challengers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Durban

02-May-2009

Saturday

Deccan Chargers Vs Rajasthan Royals

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Port Elizabeth

02-May-2009

Saturday

Delhi Dare Devils Vs Chennai Super Kings

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Johannesburg

03-May-2009

Sunday

Kolkata Knight Riders Vs Kings Xi Punjab

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Port Elizabeth

03-May-2009

Sunday

Mumbai Indians Vs Royal Challengers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Johannesburg

04-May-2009

Monday

Chennai Super Kings Vs Deccan Chargers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

East London

05-May-2009

Tuesday

Rajasthan Royals Vs Kings Xi Punjab

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Durban

05-May-2009

Tuesday

Delhi Dare Devils Vs Kolkata Knight Riders

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Durban

06-May-2009

Wednesday

Mumbai Indians Vs Deccan Chargers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Pretoria

07-May-2009

Thursday

Royal Challengers Vs Rajasthan Royals

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Pretoria

07-May-2009

Thursday

Kings Xi Punjab Vs Chennai Super Kings

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Pretoria

08-May-2009

Friday

Mumbai Indians Vs Delhi Dare Devils

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

East London

09-May-2009

Saturday

Deccan Chargers Vs Kings Xi Punjab

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Kimberley

09-May-2009

Saturday

Chennai Super Kings Vs Rajasthan Royals

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Kimberley

10-May-2009

Sunday

Mumbai Indians Vs Royal Challengers

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Port Elizabeth

10-May-2009

Sunday

Kolkata Knight Riders Vs Delhi Dare Devils

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Johannesburg

11-May-2009

Monday

Rajasthan Royals Vs Deccan Chargers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Kimberley

12-May-2009

Tuesday

Royal Challengers Vs Kolkata Knight Riders

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Pretoria

12-May-2009

Tuesday

Mumbai Indians Vs Kings Xi Punjab

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Pretoria

13-May-2009

Wednesday

Delhi Dare Devils Vs Deccan Chargers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Durban

14-May-2009

Thursday

Royal Challengers Vs Chennai Super Kings

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Durban

14-May-2009

Thursday

Mumbai Indians Vs Rajasthan Royals

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Durban

15-May-2009

Friday

Kings Xi Punjab Vs Delhi Dare Devils

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Bleomfontein

16-May-2009

Saturday

Mumbai Indians Vs Chennai Super Kings

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Port Elizabeth

16-May-2009

Saturday

Kolkata Knight Riders Vs Deccan Chargers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Johannesburg

17-May-2009

Sunday

Kings Xi Punjab Vs Deccan Chargers

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Johannesburg

17-May-2009

Sunday

Rajasthan Royals Vs Delhi Dare Devils

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Bleomfontein

18-May-2009

Monday

Kolkata Knight Riders Vs Chennai Super Kings

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Pretoria

19-May-2009

Tuesday

Delhi Dare Devils Vs Royal Challengers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Johannesburg

20-May-2009

Wednesday

Rajasthan Royals Vs Kolkata Knight Riders

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Durban

20-May-2009

Wednesday

Chennai Super Kings Vs Kings Xi Punjab

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Durban

21-May-2009

Thursday

Mumbai Indians Vs Delhi Dare Devils

16:00 Hrs - 19:00 Hrs

12:30 Hrs - 15:30 Hrs

Pretoria

21-May-2009

Thursday

Deccan Chargers Vs Royal Challengers

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Pretoria

22-May-2009

Friday

1st Semi-Final

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Pretoria

23-May-2009

Saturday

2nd Semi-Final

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Johannesburg

24-May-2009

Sunday

Final

20:00 Hrs - 23:00 Hrs

15:30 Hrs - 19:30 Hrs

Johannesburg

3 comments:

 1. ලංකාවෙ වෙලාවෙන් දැම්මනං වටිනවා. TVU එකෙන් තමා මාත් ඊයෙ බැලුවෙ

  ReplyDelete
 2. දිගටම ලියන්න. අපි බලන්නම්.

  ReplyDelete
 3. Nice blog. Only the willingness to debate and respect each other’s views keeps the spirit of democracy and freedom alive. Keep up the good work. Hey, by the way, do you mind taking a look at this new website www.indianewsupdates.com . It has various interesting sections. You can also participate in the OPINION POLL in this website. There is one OPINION POLL for each section. You can also comment on its news and feature articles.

  You also get Live Cricket in this website.


  Kindly go through the entire website. Who knows, it might just have the right kind of stuff that you are looking for. If you like this website, can you please recommend it to at least 5 of your friends. Your little help would help us in a big way.

  You can use the exclusive content of our website in your blog (those that are not taken from news agencies). Of course we would appreciate you you mentioned the name of our website in credits. Thank you,

  The Future Mantra

  ReplyDelete

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්