ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Sunday, 8 November 2009

ගේම්ස් සදහා චීට් කොඩ්

Age of Empires සදහා


Code Result

PEANUTBUTTER =1,000,000 food, wood, gold, and stone,

BIGDADDY = cooles Cart with Rocketlauncher

BIG BERTHA =Catapult has range of 16 and area effect diameter of 10

FLYING DUTCHMAN= Juggernaught can move on land

HOYOHOYO =gives Priest speed of 6 and 600 hit points

ICBM = Ballista has range of 100

NO FOG = turns off Fog of War

REVEAL MAP = reveals entire map

STEROIDS = turns on quick build

HARI KARI = destroys all of your buildings and units

HOME RUN = gives you instant victory in a scenario

DIEDIEDIE = everyone (including you) dies

RESIGN = you resign

REVEAL MAP = reveals the entire map

PEPPERONI PIZZA = give yourself 1,000 food

COINAGE = give yourself 1,000 gold

WOODSTOCK = give yourself 1,000 wood

QUARRY = give yourself 1,000 stone

MEDUSA = All People are Medusa

PHOTON MAN = You become a Fighter with Laserkanon

GAIA = Control the Animals

KILLX = kill Player in Position X (1-8)

DARK RAIN = all composit bowmen become stealth archers

JACK BE NIMLE = catepultes fire out cows and villagers

killercroc buildings are built fast

BLACK RIDER = creats a new unit

VICTORY = Go to next level

F6 - Full map toggle

F7 - Fog of war toggle

CTRL-Q - Speeds up building

CRTL-G - 1000 gold

CRTL-W - 1000 wood

CRTL-S - 1000 stone

CRTL-F - 1000 food

CRTL-T - New menu under wood, food, gold and stone

CRTL-P - Left click to place more rock

No comments:

Post a Comment

ලිපිය කියෙව්වට බොහෝම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබට හිතෙන දේ ලියලා යන්න. ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්