ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Thursday, 12 November 2009

අපේ ලෝකය


අපි හිතන් හිටියට අපේ ලොකය සුන්දර තැන්ක් කියලා, බලන්න මේ අසරන වෙච්ච මිනිස්සු දිහා....