ඕන් මාත් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියන්න පටන් ගත්තා.


මටත් හිතුනා සිංහලෙන් බ්ලොග් එකක් ලියන්න. ඔළු ගෙඩියට ගලාගෙන එන අදහස් ටිකක් මට දැනෙන විදියට...

Sunday, 13 December 2009

Need For Speed Cheat

Need For Speed Hot Pursuit 2 ගේම් එක කොහොමද චිට් කරන්නේ කියලා පොඩි ඉගියක් ඔයලට දෙන්නම්.
ඔයාලට අවශ්‍ය නම් Tracks ඔක්කොම open කරගන්න. පලමුව NFS install කරලා තියෙනතැනට යන්න. එම folder එකේ tracks කියාලා තියෙන .ini file එක ඔපන්කරගන්න. එහි මෙන්න මේ විදියට වෙනස්කම් කරගන්න.
m_price[0] = 10
m_price[1] = 10
m_price[2] = 10
m_price[3] = 10
මේ විදියට track එකේ මිල $10 කරගත්තම අපිට මේ ඔක්කොමtraks open කරගන්න පුලුවන්.
අපට අවශ්්‍ය කාර් එක ගන්න අවශ්්‍යනම් අරවිදියටම NFS Install කරලා තියෙන folder එකට ගිහින් එහි cars කියලා තියෙන ini file එක open කරගන්න.
මේහි තිබෙන car එකේ price එකට අපි කැමති අඩු අගයක් දෙන්න. eg 10 ක් වගේ. මෙහි යටින් තියෙන nfsprice එකටත් අපි කැමති අඩු අගයක් දෙන්න.
Eg: විදියට අපට 11 වෙනි කාර් එක ගන්න අවශ්‍යනම්

[car11]
name=f1lm
mfrname=kTxtMCLAREN
displayname=kTxtF1LM
class=1
traffic=false
price=10 * ***
nfsprice=10 ****
stat0to60ID=kTxtF1LM_0to60
statTSID=kTxtF1LM_TS
statTSKPHID=kTxtF1LM_TSKPH
statHPID=kTxtF1LM_BHP
ඉහත උදාහරනයේ තරු දලා තියෙන අගයන් වෙනස් කරගන්න.

මෙය අත්හදා බලිමට ප්‍රතම traks.ini හා cars.ini file දෙකේ copy 2ක් වෙනතැනක save කරලා තියාගන්න. මේ වෙනස්කම් වලදි මනයම් හො ප්‍රස්නයක් ඈතිඋනොත් original file 2 ක තිබුනුතැනටම ආයිමත් copy කරලා දාන්න.